Onze werkwijze

Maatwerk na een snelle zorgvuldige analyse

We vinden het belangrijk dat we aansluiten bij de behoefte van de mensen en organisaties voor wie we werken: elk mens en elke organisatie is uniek. Bij alles wat we doen willen we zo snel mogelijk goed helpen om een concreet doel te bepalen en samen het plan vaststellen hoe, waarmee en wanneer dat doel wordt bereikt.

Medische verzuimbegeleiding
Als het gaat om de medische verzuimbegeleiding stellen we u en onszelf de volgende vragen in een kort gesprek:

 • Wat wordt zal het doel van uw inspanningen tot herstel en re-integratie?
 • Welke stappen kunnen daarbij behulpzaam zijn?
 • Kunt u dat zelf prima vormgeven?
 • Heeft u er hulp bij nodig en waar moet die hulp uit bestaan?
 • Op welke termijn kunt u weer aan het werk?


Kunt u langere tijd of niet volledig werken?
Indien u langere tijd niet kunt werken of niet volledig kan werken, dan stellen we u extra vragen om u te helpen. Dit gesprek zal maximaal 45 minuten duren. Tijdens dit gesprek wordt het volgende in kaart gebracht:

 • Wat uw werkzaamheden inhouden
 • Wat uw medische situatie en de verwachting is voor herstel
 • Wat u nog wél kunt en wat dat betekent voor de uitvoering van uw werk nu en, afhankelijk van prognose en herstel, op langere termijn
 • Wat het einddoel van de re-integratie zal zijn
 • Wanneer het einddoel te verwachten valt en hoe dat einddoel te bereiken is.

Altijd met het doel om samen met u in kaart te brengen wat er aan de hand is en wat dat betekent voor uw werk.
Afhankelijk van wat we weten en de inschatting die we maken van wat u nodig heeft, wordt dit gesprek gevoerd door een bedrijfsarts of iemand aan wie de bedrijfsarts taken heeft gedelegeerd: een casemanager taakdelegatie.

Probleemanalyse en plan van aanpak
Na het gesprek leggen we de niet-medische afspraken vast in een document Probleemanalyse en, als het kan, een werkhervattingsadvies. Deze documenten worden door de bedrijfsarts getekend en gedeeld met u en uw werkgever.
Deze documenten vormen het uitgangspunt voor een plan van aanpak dat u samen met uw werkgever opstelt.

Als het nodig is maken we vervolgafspraken om te kijken of alles volgens plan verloopt. Als dat niet zo is dan stellen we bij.
Ook daarvoor geldt dat we per keer inschatten wie dit gesprek met u voert: de bedrijfsarts of een casemanager aan wie de bedrijfsarts taken heeft gedelegeerd.

Medische gegevens en privacy
Uw gegevens worden altijd vertrouwelijk behandeld. Medische gegevens delen we nooit met uw werkgever.
Als er ook informatie nodig is van uw behandelaar vragen we u een machtiging te tekenen, zodat we daarmee medische informatie kunnen opvragen bij uw behandelaar. Ook kunnen we u adviseren over te volgen behandelingen en eventueel daarnaar doorverwijzen.

U heeft altijd het recht om de bedrijfsarts te spreken en kunt dit ook altijd aangeven. Wij zorgen dan voor een consult.

Rechten en plichten bij verzuim
Meer informatie over uw rechten en plichten rondom verzuim kunt u vinden bij uw werkgever in het verzuimprotocol en op de site van UWV: www.uwv.nl

Meest gestelde vragen:
 • Wat is een plan van aanpak?Uw leidinggevende (caremanager) en u maken samen concrete afspraken over uw re-integratie. In het formulier Plan van Aanpak beschrijft u samen de stappen die zullen gaan leiden tot het behalen van het einddoel. Doorgaans zal het einddoel zijn het volledig hervatten van uw eigen werk. Als dat niet lukt wordt een ander doel geformuleerd, bijvoorbeeld aangepast eigen werk, ander werk bij de eigen werkgever of ander werk bij een andere werkgever. Het plan van aanpak wordt periodiek door u en uw werkgever geëvalueerd. Als het nodig is wordt het plan bijgesteld.
 • Wat is een probleemanalyse? Een probleemanalyse is een formeel startpunt van een re-integratieplan. De relevante informatie die nodig is voor uw re-integratie wordt in dit document beschreven. Het betreft het verwachte einddoel van de re-integratie en een advies over de te nemen stappen om dat einddoel te behalen. U ontvangt deze probleemanalyse, uw leidinggevende (caremanager) ontvangt hier een kopie van. Als het nodig is wordt de probleemanalyse bijgesteld. Bijvoorbeeld als het einddoel van de re-integratie wijzigt of de re-integratie niet volgens verwachting verloopt.
 • Krijg ik een vast contactpersoon bij Obra?In principe wel. Dit betreft een casemanager die werkt namens een bedrijfsarts. Als het nodig is wordt u periodiek uitgenodigd voor een spreekuur bij een bedrijfsarts.